კამპანიის ჩატარების წესები და პირობები კამპანია “Bedford Falls-ის კონცერტის ბილეთები“

 

 1.  საერთო პირობები

1.1. კამპანიის “Bedford Falls-ის კონცერტის ბილეთები“ ჩასატარებელი წინამდებარე წესები (შემდგომში “წესები”) განსაზღვრავს კამპანიაში მონაწილეობის მიღების პირობებს და მისი ჩატარების ვადებს, ადგენს საჩუქრების სახეობას და მის რაოდენობას, გამარჯვებულების გამოვლენის წესს, საჩუქრების გაცემის ვადებს, ადგილსა და წესს.

1.2. კამპანიაში მონაწილეობა უფასოა. „Bedford Falls-ის კონცერტის ბილეთები“ არ წარმოადგენს ლატარეას, ტოტალიზატორს ან სხვა მომგებიან თამაშობას, რომელიც საჭიროებს ლიცენზიის მიღებას.

1.3. “Bedford Falls-ის კონცერტის ბილეთები“ კამპანიის ორგანიზატორს წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სააჩი ენდ სააჩი (საიდენტიფიკაციო კოდი: 406049057), იურიდიული პირი, რეგისტრირებული საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად (შემდგომში წოდებული – “ორგანიზატორი”). კამპანიის ორგანიზების, ასევე მისი ჩატარების კონტროლის განხორციელების და მომხმარებლების დაჯილდოების მიზნით, ორგანიზატორს აქვს მესამე პირების მოწვევის უფლება. ორგანიზატორის მისამართი და ადგილმდებარეობა: საქართველო, ქ. თბილისი, გორგასალის ქ. 97, კორპ 1, ბინა 6. ფაქტიური მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, პეტრიაშვილის ქ #23.

1.4. კამპანიის “Bedford Falls-ის კონცერტის ბილეთები“ ინიციატორს წარმოადგენს კორპორაცია ვიზა ინტერნეშნლ სერვის ასსოსიეიშნ, მეტრო სენტ ბულვარ 900, ფოსტერ სითი, კალიფორნია 94404, აშშ 

1.5. კამპანიის ჩატარების ტერიტორია – საქართველო (შემდგომში წოდებული “საქართველო”)

1.6. კამპანიის ჩატარების პერიოდი (შემდგომში–“კამპანიის ჩატარების პერიოდი”) მოიცავს პერიოდს 2023 წლის 8 მაისიდან, 2023 წლის 10 მაისის ჩათვლით.

1.7 კამპანიის გამარჯვებულების გამოვლენა მოხდება 10 (ათი) მაისის საღამოს, ხოლო გამარჯვებულებს პრიზები გადაეცემათ მას შემდეგ, რაც ისინი დათანხმდებიან პრიზის მიღებას.

1.8. ორგანიზატორი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს დაამატოს და/ან შეცვალოს, საპრიზო ფონდი და კამპანიის ჩატარების პირობები, ასევე შეწყვიტოს, შეაჩეროს, შეცვალოს კამპანიის ჩატარება მთლიანად ან ნაწილობრივ, თავისი შეხედულებისამებრ შეატყობინოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალიწინებული საშუალებით. ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია განთავსდება Visa საქართველოს ოფიციალურ Instagram გვერდზე - instagram.com/visa_georgia

 1. კამპანიის მონაწილეები

2.1. კამპანიაში მონაწილეობა შესაძლებელია მიიღოს საქართველოს მოქალაქემ, რომელიც მუდმივად ცხოვრობს საქართველოს ტერიტორიაზე, შეუსრულდა 18 წელი და გვევლინება სოციალური ქსელის Instagram-ის რეგისტრირებულ მომხმარებლად (შემდგომში–“მონაწილე”).

2.2. კამპანიის ყველა მონაწილეს:

 • უფლება აქვს თავი შეიკავოს კამპანიაში ჩართულობისგან;
 • არ აქვს უფლება გადასცეს და/ან სხვა ნებისმერი საშუალებით დაუთმოს თავისი უფლებები, დაკავშირებული კამპანიაში მონაწილეობასთან მესამე პირს (პირებს);
 • შესაძლებელია მიიღონ მხოლოდ 1 პრიზი.
 1. კამპანიაში მონაწილეობის პირობები

3.1. კამპანია მოიცავს ერთ კონკურსს და მასში მონაწილეობისათვის სოციალურ ქსელ Instagram-ზე დარეგისტრირებულმა მომხმარებელმა უნდა გამოიწეროს Visa საქართველოს ოფიციალური Instagram გვერდი და უნდა მონიშნოს კომენტარებში მეგობარი, ვისთან ერთადაც სურს კონცერტზე დასწრება.

 1. კამპანიის საპრიზო ფონდი

4.1 კამპანიის საპრიზო ფონდს, თითოეული გამარჯვებულისთვის, წარმოადგენს ორი ბილეთი Bedford Falls-ის 12 მაისის კონცერტზე.
randlom.org სერვისის დახმარებით, გამარჯვებული გამოვლინდება მათ შორის, ვინც გამოიწერა Visa საქართველოს ოფიციალური Instagram გვერდი,
დატოვა კომენტარი, მონიშნა მეგობარი და შეასრულა ყველა საჭირო პირობა.

4.2 კამპანიის ფარგლებში კამპანიის მონაწილეს აქვს მხოლოდ 1 პრიზის მიღების უფლება;

4.3 საჩუქრის შეცვლა მისი ღირებულების ექვივალენტური ოდენობის თანხის გადახდის გზით არ ხორციელდება.

 1. პრიზების გაცემის/მიღების პირობები, წესი და ვადები

5.1 კამპანიაში მონაწილე ხუთი პირი, რომელიც წინამდებარე წესებისა და პირობების თანახმად, randlom.org სერვისის დახმარებით გამოვლინდება, გამოცხადდება გამარჯვებუბლად.

კონკურსის შედეგი გამოცხადდება 10 (ათ) მაისს, Instagram stories საშუალებით.

5.2. ორგანიზატორი შეატყობინებს კამპანიაში მონაწილე პირს მისთვის განკუთვნილი პრიზის შესახებ და ათანხმებს მასთან პრიზის მიღების პროცედურას, Instagram –ის გვერდზე პირადი შეტყობინების გზით, და მოითხოვს პრიზის გადაცემისათვის აუცილებელ ინფორმაციას/დოკუმენტაციას.

5.3. იმ შემთხვევაში თუ 1 (ერთი) სამუშაო დღის ვადაში, ორგანიზატორი ვერ შეძლებს კამპანიის მონაწილესთან დაკავშირებას, ან კამპანიის მონაწილე 1 (ერთი) სამუშაო დღის ვადაში, შეტყობინების მიღებიდან არ წარმოადგენს აუცილებელ ინფორმაციას, ან თუ კამპანიის მონაწილე უარს აცხადებს პრიზის მიღებაზე ან არ პასუხობს შეტყობინებას ორგანიზატორზე დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, აქციის ასეთი მონაწილე კარგავს პრიზის მიღების უფლებას. ასეთ შემთხვევაში, პრიზი რჩება ორგანიზატორის საკუთრებაში.

5.4. კამპანიის მონაწილის მიერ, წინამდებარე წესების 5.2. მუხლის შესაბამისად გამოთხოვილ ინფორმაციაში მითითებული პირადი მონაცემები, უნდა დაემთხვეს მის პირად მონაცემებს რომელიც მითითებული აქვს პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში.

5.5. კამპანიის მონაწილისთვის პრიზების გადაცემა ხორციელდება გამარჯვებულის გამოვლენიდან 1 (ერთი) დღის განმავლობაში.

5.6. პირის იდენტიფიკაციისათვის, რომელმაც მოიგო პრიზი და პრიზის მიღების უფლებების დადასტურების მიზნით, კამპანიის მონაწილემ უნდა წარუდგინოს ორგანიზატორს დოკუმენტის ორიგინალი და/ან ასლი, რომელიც ადასტურებს მის პირადობას. იმ შემთხვევაში თუ მონაწილის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტები იწვევს ეჭვს, სანდოობის ან ორიგინალობის თვალსაზრისით, ორგანიზატორი იტოვებს უფლებას შეამოწმოს შესაბამისობა დადგენილ მოთხოვნებთან, და შედეგების მიღებამდე არ გასცეს პრიზები. იმ შემთხვევაში თუ ორგანიზატორი დაადგენს ყალბი და/ან არასათანადო დოკუმენტების, ინფორმაციის ან ცნობების წარმოდგენის ან კამპანიის პირობების დარღვევის ფაქტს, პრიზების გადაცემა არ მოხდება.

5.7 კამპანიის მონაწილეები ვალდებულნი არიან შეავსონ და ხელი მოაწერონ ყველა აუცილებელ დოკუმენტს, რომელიც წარმოდგენილია ორგანიზატორის მიერ პრიზების მიღება/გაცემისათვის.

5.8 პრიზის გადაცემა ხდება ორგანიზატორის მიერ დამატებით დადგენილ ვადაში, რომლის შესახებაც პირდაპირ ეცნობება მონაწილეს, რომელსაც აქვს პრიზის მიღების უფლება. დაყოვნების შემთხვევაში, ორგანიზატორი აცნობებს გამარჯვებულს დაგვიანების შესახებ.

5.9 პრიზის გადაცემა განხორციელდება შემდეგნაირად: ღონისძიების ბილეთები გაეგზავნება ელექტრონული ფორმით Instagram-ის პირადი შეტყობინების სახით.

5.10 პრიზის მიღებისათვის, 1 (ერთი) სამუშაო დღის ვადაში, მოგებასთან დაკავშირებული Instagram გვერდის საშუალებით წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან კამპანიის მონაწილემ უნდა დაადასტუროს თავისი თანხმობა პრიზის მიღების თაობაზე, შეატყობინოს აუცილებელი ინფორმაცია/ მონაცემები (მისამართი, ტელეფონის ნომერი და საცხოვრებელი ქალაქი) და გადააგზავნოს მონაწილის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი. ორგანიზატორს აქვს უფლება მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია/დოკუმენტაცია, რომელიც აუცილებელია პრიზის გადაცემისათვის. ყველა ხარჯი, დაკავშირებული დამატებითი დოკუმენტაციის გაფორმებასთან, სრულდება კამპანიის მონაწილის მიერ.

5.11 პრიზი გადაეცემა კამპანიის მონაწილეს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების წარდგენის შემდგომ. იმ შემთხვევაში თუ კამპანიის მონაწილე რაიმე მიზეზით ვერ შესძლებს თვითონ მიიღოს მინიჭებული პრიზი, მაშინ სხვა პირი უფლებამოსილია მის მაგივრად მიიღოს ეს პრიზი, მხოლოდ ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობის და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ორიგინალის და მისი ნოტარიულად დამოწმებული ასლის წარდგენის შემთხვევაში.

5.12 ყველა ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია მონაწილის მგზავრობასთან საცხოვრებელი ადგილიდან პრიზის გადაცემის ადგილამდე და უკან, ეკისრება მთლიანად მონაწილეს. მითითებულ ხარჯებს ორგანიზატორი არ ანაზღაურებს და არ ახდენს მის კომპენსაციას.

5.13 ყველა პრეტენზია პრიზებთან დაკავშირებით წარდგენილ უნდა იქნას აქციის მონაწილის მიერ მოგებასთან დაკავშირებით შეტყობინების მიღებისთანავე. სადაო საკითხების წარმოშობისას, კამპანიის ჩატარებასთან და პრიზის მიღებასთან დაკავშირებით, ორგანიზატორის გადაწყვეტილება საბოლოოა.

5.14 საკუთრების უფლება პრიზზე გადადის მონაწილეზე, პრიზის ფოსტით გაგზავნის შემთხვევაში, თანახმად პირობებისა, რომელიც მოცემულია წინამდებარე წესების 5.11 პუნქტში. ამ მომენტიდან ორგანიზატორს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა რისკზე, რომელიც დაკავშირებულია პრიზის დაკარგვასთან, მის ფლობასთან, გამოყენებასთან და განკარგვასთან.

 1. სხვა პირობები

6.1 წინამდებარე წესების მიხედვით კამპანიაში მონაწილეობის მიღებისას, მონაწილე ადასტურებს თავის თანხმობას პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე. იგულისხმება პერსონალური მონაცემების შეგროვება, შენახვა, გამოყენება და პერსონალური მონაცემების გავრცელება კამპანიის ჩატარების და პრიზის გადაცემის მიზნებისათვის, ასევე სარეკლამო და სხვა მიზნებისათვის, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას, კერძოდ, სახელის, გვარის, მონაწილის გამოსახულების უფასო გამოყენება, ინტერვიუ ან სხვა მასალები მასზე სარეკლამო/მარკეტინგული მიზნით, მათ შორის, პუბლიკაციის უფლება (ასევე მისი სახელით) მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში, ნებისმიერ ბეჭდურ, აუდიო და ვიდეო მასალებში, ინტერვიუ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში, ამის კომპენსირება არ ხდება ორგანიზატორის და/ან მესამე პირის მიერ. ორგანიზატორი გამოიყენებს პირადი მონაცემების დაცვის აუცილებელ ზომებს, არასანქცირებული გამჟღავნების წინააღმდეგ. მონაწილეს აქვს უფლება საკუთარ მონაცემებზე წვდომის და/ან მისთვის ხელმისაწვდომი იყოს ინფორმაცია თუ რა მიზნებისთვის იყენებს ან გამოიყენებოდა მისი მონაცემები. მონაწილეთა მიერ ნებაყოფლობით წარმოდგენილი ინფორმაცია, მათ შორის პირადი მონაცემები, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ორგანიზატორის, მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ, სარეკლამო მიზნებისათვის, მონაწილეთა დამატებითი თანხმობის გარეშე და ყოველგვარი ანაზღაურების გადახდის გარეშე.

6.2 ორგანიზატორი იღებს საკუთარ თავზე ვალდებულებას გადაიხადოს ყველა სავალდებულო გადასახადი პრიზებზე, გათვალისწინებული საქართველოს კანონმდებლობის მიერ.

6.3 ორგანიზატორს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა:

6.3.1 როცა კამპანიის მონაწილეები ვერ ეცნობიან წინამდებარე წესებს;

6.3.2 ვალდებულებების შეუსრულებლობა ან დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში მონაწილეთა მხრიდან, გათვალისწინებული წინამდებარე წესებით;

6.3.3 პერსონალური მონაცემების, საკონტაქტო და სხვა ინფორმაციის სისწორე, სიზუსტე და სანდოობა, რომელსაც კამპანიის მონაწილეები წარუდგენენ ორგანიზატორებს, ხოლო ორგანიზატორებისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, როცა ისინი ვერ უკავშირდებიან მონაწილეებს მითითებულ მონაცემებზე, პრიზების გადაცემის მიზნით;

6.3.4 მოგებული მონაწილეების უარი პრიზებზე, პრიზების მიღებისა და ვერ მიღებაზე ნებისმიერი მიზეზით, რომელიც წარმოიქმნა მონაწილის ბრალეულობით;

6.3.5 მონაწილეთა სიცოცხლეზე, მორალურ და/ან ფსიქიურ ტრავმებზე, მათ კამპანიაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით;

6.3.6 საკუთარი ვალდებულებების შეუსრულებლობა დაუძლეველი გარემოებების არსებობის შემთხვევაში–ისეთი როგორიცაა სტიქიური უბედურება, ხანძარი, წყალდიდობა, საომარი მოქმედებები ნებისმიერი სახის, ბლოკადა, არსებითი ცვლილებები კანონმდებლობაში, რომელიც მოქმედებს კამპანიის ჩატარების ტერიტორიაზე, სხვა გარემოებები, რომელიც არ ექვემდებარება კამპანიის ორგანიზატორის კონტროლს, თუ ეს გარემოებები ეწინააღმდეგება ვალდებულებების შესრულებას;

6.3.7 პრიზის გამოყენებას მისი მიღების შემდგომ და/ან როცა კამპანიის მონაწილეს არ შეუძლია პრიზის გამოყენება რაიმე მიზეზით;

6.3.8 ფოსტის ქმედებაზე. იმ შემთხვევაში თუ პრიზი, გაგზავნილი მონაწილისთვის, დაიკარგა/დაზიანდა გადაგზავნის დროს, მონაწილის და/ან სხვა პირის პრეტენზიები უპირობოდ უნდა გადაგზავნილ იქნას ფოსტაში, რომელიც ახორციელებდა გადაზიდვას.

6.4 რაიმე სახის შეცდომის გამოვლენის შემთხვევაში, არასათანადო გააზრება, ცდომილება ან ნებისმიერი სხვა სადაო სიტუაცია, რომელიც ეხება მთლიანად აქციას ან მის ნებისმიერი ნაწილს და/ან წინამდებარე წესებს, კამპანიის ორგანიზატორის გადაწყვეტილება არის საბოლოო და არ ექვემდებარება გასაჩივრებას.

6.5 პირი, რომელსაც აქვს მონაწილეობის სურვილი და მონაწილე კისრულობენ პერსონალურ პასუხისმგებლობას მათ მიერ მიწოდებული ინფორმაციის და ცნობების სისწორეზე.

6.6 ნებისმიერი და ყოველგვარი დახმარება, აღმოჩენილი მესამე პირის მიერ მონაწილისადმი კამპანიის ჩატარების დროს, არ ანიჭებს მესამე პირს რაიმე უფლებებს, კამპანიაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით, მათ შორის უფლება მოითხოვოს ორგანიზატორისაგან წარმოადგინოს უფლებები და/ან შეასრულოს ვალდებულებები.

6.7 ორგანიზატორს აქვს უფლება განახორციელოს ფოტო ან ვიდეო გადაღება, კამპანიის მონაწილის მიერ პრიზის მიღებასთან დაკავშირებით და მონაწილესთან შეთანხმებით/მონაწილის თანხმობით, გამოაქვეყნოს მითითებული მასალები საკუთარ ვებგვერდზე და რომელიმე საჯარო რესურსში, კამპანიაში მონაწილისათვის ანაზღაურების გადახდის გარეშე.

6.8 ორგანიზატორს არ ეკისრება რაიმე ხარჯი და პასუხისმგებლობა ნებისმიერ დამაბრკოლებელ გარემოებაზე, რომელიც წინააღმდგეობას ქმნის, რათა მონაწილემ მიიღოს პრიზი, აგრეთვე გარემოებაზე რომელიც წარმოიშვა ორგანიზატორისაგან დამოუკიდებელი მიზეზებით.

6.9 კამპანიის წესები გამოქვეყნებული იქნება ვებ გვერდზე visa.com.ge

6.10 გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, კამპანიის ინიციატორი კომპანია Visa Inc. და მასთან აფილირებული ნებისმიერი პირი არ წარმოადგენს ორგანიზატორს. ისინი არ მონაწილეობენ კამპანიის ჩატარებასა, გამარჯვებულის გამოვლენისა და პრიზების გადაცემის პროცესში და ისინი პასუხს არ აგებენ ორგანიზატორის მიერ წინამდებარე წესების და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის დაცვაზე და არ აგებენ პასუხს კამპანიის მონაწილეთა პრეტენზიებზე.

Terms and Conditions of the campaign
Campaign “Bedford Falls Concert Tickets“

Terms and Conditions of the campaign

 1.  General conditions

1.1. The present terms for conducting the Campaign “Bedford Falls Concert Tickets“

(hereinafter “rules”) determine the conditions for participation in the campaign and the terms of its implementation, determine the type and amount of gifts, the method of identifying winners, the terms, place, and method of giving gifts.

1.2 Participation in the campaign is free. “Bedford Falls Concert Tickets“ does not constitute a lottery, bookmaker, or other game of chance that requires a license.

1.3 The organizer of the “Bedford Falls Concert Tickets“ campaign is the limited liability company Saatchi & Saatchi (Identification Code: 406049057), a legal entity registered in accordance with the legislation of Georgia (hereinafter referred to as the "Organizer"). In order to organize the campaign, as well as control its implementation and reward customers, the organizer has the right to invite third parties. Address and location of the organizer: Georgia, Tbilisi, Gorgasali str. 97, building 1, apartment 6. Actual address: Georgia, Tbilisi, Petriashvili St. #23

1.4 The initiator of the campaign “Bedford Falls Concert Tickets“ is Visa International Service Association Corporation, 900 Metro St. Boulevard, Foster City, California 94404, USA

1.5. The campaign area - Georgia (hereinafter referred to as "Georgia")

1.6 The campaign period (hereinafter – "campaign period") includes the period from May 8, 2023 , to May 10, 2023.

1.7. The campaign winner will be revealed in the evening of 10th of May, and the prizes will be awarded after the participant agrees on receiving the prize.

1.8. The organizer reserves the right at any time to add and/or change the prize fund and the conditions of the campaign, as well as to terminate, suspend, change the campaign in whole or in part, at its discretion, to notify by the means provided for by the legislation of Georgia. Information about the changes will be posted on the official Instagram page of Visa Georgia - instagram.com/visa_georgia

 1. Campaign participants

2.1. A citizen of Georgia who permanently resides on the territory of Georgia, has turned 18 years old, is a registered user of the social network Instagram can participate in the campaign (hereinafter - "participant").

2.2. All participants of the campaign:

 • have the right to refrain from participating in the campaign;
 • do not have the right to transfer and/or in any other way assign their rights related to participation in the campaign to a third party (persons);
 • have the possibility to receive only 1 prize.
 1. Terms of participation in the campaign

3.1. The campaign includes one contest, and to participate in it, a user registered on the social network Instagram must subscribe to the official Instagram page of Visa Georgia and tag a friend, with whom they would like to go to the concert, in the comments.

 1. Campaign prize fund

4.1. The prize fund of the contest is two tickets per winner for Bedford Fall's concert on May 12. The winners will be revealed through random.org service, among them, those who subscribed to the official Instagram page of Visa Georgia, left a comment, tagged a friend and fulfilled all the necessary conditions.

4.2 Within the campaign, the campaign participant has the right to receive only 1 prize;

4.3 The gift cannot be exchanged by paying an amount equivalent to its value.

 1. Conditions, terms, and deadlines for awarding/receiving prizes

5.1. The five person participating in the campaign who, in accordance with the conditions of these terms, are revealed through random.org service, will be declared the winners.

The results of the campaign will be announced via Instagram stories on the 10th of March.

5.2. The organizer will notify the person participating in the campaign about the prize intended for them and agree with them the procedures of receiving the prize, through direct message on the Instagram page, and will request the necessary information/documentation for the prize transfer.

5.3. In the event that within 1 (one) business day, the Organizer is unable to contact the Campaign Participant, or the Campaign Participant does not provide necessary information within 1 (one) business day of receiving the notification, or if the Campaign Participant refuses to accept the prize or does not respond to the notification due to reasons independent of the Organizer, such participant of the campaign loses the right to receive the prize. In such case, the prize remains the property of the organizer.

5.4. The personal data indicated by the participant in the requested information in accordance with Article 5.2 of these rules must match the personal data specified in the identity document.

5.5. Prizes will be handed over to campaign participants within 1 (one) day after the winner is announced.

5.6. In order to identify the person who won the prize and to confirm the rights to receive the prize, the campaign participant must submit to the organizer the original and/or copy of the document confirming his/her identity. In the event that the documents submitted by the participant cause doubt, in terms of reliability or originality, the organizer reserves the right to check compliance with the established requirements, and not to award prizes until the results are received. If the organizer establishes the fact of presenting false and/or inappropriate documents, information or references or violating the terms of the campaign, the prizes will not be awarded.

5.7 Campaign participants are obliged to fill in and sign all necessary documents presented by the organizer for receiving/issuing prizes.

5.8 The prize is handed over in an additional period determined by the organizer, which is directly notified to the participant who has the right to receive the prize. In case of the delay, the organizer will notify the winner about the delay.

5.9 The awarding of the prize will be carried out as follows: the tickets of the event will be sent through direct message on Instagram.

5.10. In order to receive the prize, within 1 (one) business day after receiving a written notification via the Instagram page related to the win, the campaign participant must confirm their consent to receive the prize, provide the necessary information / data (address, phone number and city of residence) and send a copy of the participant's ID card. The organizer has the right to request additional information/documentation necessary for awarding the prize. All expenses related to the signing of additional documentation are paid by the campaign participant.

5.11. The prize will be awarded to the campaign participant upon submission of identity documents. If the campaign participant is unable to receive the awarded prize for any reason, then another person is entitled to receive this prize on their behalf, only upon presentation of the original and notarized copy of the notarized power of attorney and identity document.

5.12. All costs associated with the Participant's travel from the place of residence to and from the location of the awarding of the prize shall be borne entirely by the Participant. The organizer does not reimburse or compensate the mentioned expenses.

5.13. All claims for prizes must be submitted immediately after notification of winnings by the entrant. In the event of disputes arising in connection with the conduct of the campaign and the acceptance of the prize, the decision of the organizer is final.

5.14. Ownership of the prize shall be transferred to the Participant in case the prize is sent by post, in accordance with the conditions set out in clause 5.11 of these Terms. From this point on, the organizer is not responsible for the risk associated with the loss, possession, use and disposal of the prize.

 1. Other terms

6.1. By participating in the campaign according to these terms, the participant confirms their consent to the processing of personal data. Meaning the collection, storage, use and distribution of personal data for the purposes of conducting the campaign and awarding the prize, as well as for advertising and other purposes that do not contradict the legislation of Georgia, in particular, free use of the name, surname, image of the participant, interview or other materials on it for advertising/marketing purposes, including, the right of publication (also on their behalf) in mass media, any printed, audio and video materials, interview in mass media. This is not compensated by the organizer and/or third party. The organizer will use the necessary measures to protect personal data against unauthorized disclosure. The participant has the right to access their data and/or to have information available to them about the purposes for which their data is used or was used. The information voluntarily provided by the participants, including personal data, can be used by the organizer, its authorized representative, for advertising purposes, without the additional consent of the participants and without payment of any compensation.

6.2. The organizer undertakes the responsibility to pay all mandatory taxes on the prizes, stipulated by the legislation of Georgia.

 1. 3 The organizer is not responsible for:

6.3.1 When campaign participants fail to familiarize themselves with these terms;

6.3.2 In case of non-fulfilment or late fulfillment of obligations on the part of the participants, stipulated by the present rules;

6.3.3 Correctness, accuracy and reliability of personal data, contact and other information, which the participants of the campaign submit to the organizers, and for reasons independent of the organizers, when they cannot contact the participants on the specified data, in order to transfer the prizes;

6.3.4 Refusal of winning participants to receive prizes, acceptance or failure to accept prizes for any reason, which was caused by the fault of the participant;

6.3.5 The lives, moral and/or mental injuries of the participants, in connection with their participation in the campaign;

6.3.6 Non-fulfilment of one's obligations in the event of force majeure - such as natural disaster, fire, flood, hostilities of any kind, blockade, substantial changes in the legislation in force on the territory of the campaign, other circumstances beyond the control of the campaign organizer, if these circumstances opposes the fulfillment of obligations;

6.3.7 Use of the prize after receiving it and/or when the campaign participant is unable to use the prize for any reason;

6.3.8 Mail Action. In the event that a prize sent to a Participant is lost/damaged during the transit, claims by the Participant and/or any other person must be forwarded to the post office that handled the shipment.

6.4 In the event of any kind of error, misunderstanding, mistake or any other disputed situation relating to the campaign as a whole or any part of it and/or these terms, the campaign organizer's decision is final and not subject to appeal.

6.5 The person who wishes to participate and the participant are personally responsible for the correctness of the information and statements provided by them.

6.6. Any and all assistance found by a third party to the Participant during the campaign does not grant the third party any rights in connection with participation in the campaign, including the right to request the Organizer to present rights and/or fulfill obligations.

6.7. The organizer has the right to take a photo or video in connection with receiving the prize by the campaign participant and in agreement with the participant/with the consent of the participant, publish the specified materials on its own website and in any public resource, without paying compensation to the campaign participant.

6.8 The organizer does not bear any costs and responsibility for any impeding circumstances that prevent the participant from receiving the prize, as well as for circumstances arising from reasons beyond the control of the organizer.

6.9 Campaign rules will be published on the website visa.com.ge

6.10 In order to avoid misunderstanding, the initiator of the campaign, Visa Inc. and any person affiliated with it does not represent the organizer. They do not participate in the process of conducting the campaign, identifying the winner and awarding the prizes, and they are not responsible for the organizer's compliance with these rules and the applicable legislation of Georgia, and they are not responsible for the claims of the campaign participants.